ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг доступу до Інтернету

м. Фастів                                                                                                                                 "01" січня 2023 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР НЕТ Фастівський регіон", включений до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за №2456, (далі "Виконавець"), керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує послуги доступу до Інтернету необмеженому колу осіб (далі "Абонентам"), на умовах дійсного Публічного договору (далі "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У цих правилах терміни вживаються у такому значенні:
Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі;
Абонентна плата - фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг;
Договір – Публічний договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет, який укладається між Абонентом та Виконавцем.
Додаткові послуги - послуги Виконавця або Контент-провайдерів, які не входять у відповідний Тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому для відповідної Додаткової послуги порядку.
Інтернет-сайт - інтернет-ресурс Виконавця з доменною адресою http://www.fastiv.net.ua
Кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг;
Контент-провайдер - суб'єкт господарювання, який на підставі договору з Виконавцем надає Додаткові послуги Абонентам в Мережі Виконавця, оплату за які Абонент може здійснити зі свого особового рахунку.
Мережа Виконавця - сукупність майна і споруд зв'язку, об'єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абонентам Послуг.
Виконавець - Суб’єкт господарювання, який володіє власною Мережею та/або використовує мережі третіх осіб, відповідно до отриманих у встановленому порядку дозволів, ліцензій.
Послуги - послуги доступу до мережі Інтернет, які надаються Виконавцем Абонентам у відповідності до діючих Тарифних планів. Максимальна швидкість доступу вказана у Тарифних планах.
Правила – встановлені Виконавцем, викладені у Договорі та розміщені на Інтернет-сайті правила надання послуги доступу до Інтернету.
Споживач телекомунікаційних послуг (споживач) - юридична або фізична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб;
Статистика - електронний інтерфейс керування Послугою, доступ до якого Абонент здійснює зі свого комп'ютера.
Тарифний план - затверджена Виконавцем система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання Послуг Виконавця.
Підтверджуючі дії – дії Абонента, що свідчать про його згоду дотримуватися Правил та умов цього Договору. Такими діями можуть вважатися: початок фактичного використання Послуг, поповнення особистого рахунку Абонента чи інші дії встановлені законом.

1.2. Договір розроблений у відповідності до діючого законодавства України, зокрема закону України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ N295 від 11.04.2012р. та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗ №624 від 29.11.2012 р.

1.3. Договір регулює відносини з приводу надання Виконавцем Абонентам послуг доступу Інтернету.

1.4. Договір є обов'язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на Інтернет-сайті. Для Абонента Договір є обов'язковим лише з моменту фактичного прийняття наданих послуг. Публічний договір для Абонентів є публічною пропозицією укласти Договір на умовах, викладених в ньому.

1.5. Послуга надається Абоненту на підставі Договору, який укладається між Абонентом та Виконавцем шляхом вчинення сторонами Підтверджуючих дій.

1.6. Договір вважається укладеним у момент вчинення Підтверджуючих дій.

1.7. Абонент вважається ознайомленим з Договором та Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ N295 від 11.04.2012р. в момент укладання Договору.

1.8. Договір та Правила є публічними і безстроковими та діють до їх припинення будь-якою зі сторін у порядку, встановленому Договором. Умови Договору викладені у тексті Договору, Правилах та в умовах Тарифних планів для Абонентів, які оприлюднені на Інтернет-сайті.

1.9. Умови Договору визначаються Виконавцем самостійно у відповідності та на виконання діючого законодавства. Договір може бути змінений Виконавцем у порядку, передбаченому даним Договором. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент зобов'язаний розірвати Договір у тижневий термін з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміну. Не розірвання Договору та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними до Договору змінами.

1.10. У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

2. ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОСЛУГИ ТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ.

2.1. При бажанні споживача підключити Послугу, він повинен звернутися до Виконавця, повідомивши адресу, за якою споживач бажає підключити Послугу та Тарифний план, за яким споживач бажає отримувати послуги. Виконавець зв'язується зі споживачем і у разі наявності технічної можливості надати Послугу узгоджує час та дату підключення Послуги.

2.2. Тарифний план може передбачати обов'язкове внесення споживачем авансу до моменту підключення Послуги. У такому випадку підключення Послуги відбувається лише після сплати споживачем авансу.

2.3. Підключення здійснюється шляхом проведення від точки підключення Виконавця до кінцевого обладнання Абонента абонентської лінії (волоконно-оптичного кабеля). Для забезпечення підключення, Виконавець надає Абоненту на весь строк дії Договору абонентський термінал (ONU), який Абонент зобов'язується повернути Виконавцю негайно після закінчення строку дії Договору або після його розірвання за ініціативою будь-якої зі сторін.

2.4. Погодження Споживача з умовами Договору означає його згоду на встановлення Виконавцем обладнання та прокладення кабелів, в межах будівлі та технічних приміщеннях, що належать або використовуються Споживачем.

2.5. Після укладення цього Договору всі договори про надання послуг доступу до Інтернету, попередні переговори, переписки укладенні між сторонами вважаються розірваними та втрачають юридичну чинність.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА

3.1. Абонент зобов'язаний:

3.1.1. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення кінцевого обладнання Абонента, проведення кабелів та здійснення робіт з підключення в обумовлений з Виконавцем час.

3.1.2. Своєчасно сплачувати плату за Послуги згідно з встановленим у Договорі порядком розрахунків та відповідно до обраного Тарифного плану. У разі, якщо Тарифний план передбачає плату за підключення, така плата повинна бути сплачена до здійснення підключення.

3.1.3. Повідомляти Виконавця про відсутність Послуг, внаслідок пошкодження Мережі Виконавця або збою обладнання Виконавця.

3.1.4. Дотримуватися обмежень у користуванні Послугою, що передбачені даним Договором.

3.2. Абонент має право:

3.2.1. Замовляти у Виконавця або Контент-провайдерів будь-які Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Абоненту. Порядок замовлення Додаткових послуг, якщо такі є, вказаний на сайті Виконавця.

3.2.2. При користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Виконавцем. Перехід на обслуговування за іншим Тарифним планом Абонент може здійснити у розділі «Поповнити».

3.2.3. Отримувати від Виконавця інформацію про стан особового рахунку, спожиті Послуги та витрачені кошти Абонент може у розділі «Поповнити».

3.2.4. Тимчасово призупинити отримання Послуг шляхом зміни Тарифного плану у розділі «Поповнити», у відповідності до умов та порядку надання такої Додаткової послуги.

3.2.5. Повідомляти Виконавця про будь-які пропозиції чи претензії, пов'язані з отриманням Послуг, звернувшись до нього з письмовою заявою.

3.2.6. Відмовитися від подальшого користування Послугами Виконавця та розірвати Договір у порядку, визначеному Договором.

3.3. Абонент не має права:

3.3.1. Вчиняти будь-які дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну або майнову відповідальність.

3.3.2. Використовувати Послугу для здійснення дій, що посягають на ділову репутацію честь та гідність громадян, або на ділову репутацію організацій, за умови, що такі дії викликають скарги.

3.3.3. Порушувати правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет, встановлених власниками цих ресурсів. Якщо Абонент не згоден з правилами використання будь-якого ресурсу, він повинен негайно відмовитися від його використання.

3.3.4. Розсилати спам.

3.3.5. Використовувати програми для сканування портів, взлому та пошкодження інформації на інших комп’ютерах в мережі; програми для трансляції в мережу потокового аудіо та відео; створення перешкод для нормального функціонування сервісів, мереж, каналів і систем, у тому числі спроби перевантаження систем і широкомовні атаки; зміна, модифікація адресної частини і вмісту пакетів даних в мережі, у тому числі повідомлень електронної пошти, створення шлюзів в інші мережі передачі даних, створення віртуальних каналів (тунелів) будь-якого типу і зміну маршрутизації пакетів.

3.3.6. Проводити самовільне (несанкціоноване) проникнення в будь-які програми, бази даних та інші складові програмні елементи Мережі Виконавця та/або програм чи інтернет-ресурсів будь-яких інших осіб.

3.3.7. Здійснювати будь-які дії, які тягнуть за собою порушення роботи обладнання, програмного забезпечення чи інтернет-ресурсів Виконавця або будь-яких інших осіб, маючи на увазі дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну або адміністративну відповідальність.

3.3.8. Виконувати модернізацію і/чи програмування свого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на одержання Послуг у мережі Виконавця чи на функціонування мережевого обладнання Виконавця.

3.3.9. Обмежувати іншим Абонентам доступ до Мережі Виконавця або перешкоджати іншим Абонентам користуватися Послугами.

3.3.10. Проводити будь-які або дії з активним мережним обладнанням.

3.3.11. Самовільно змінювати конфігурацію мережного обладнання. При заміні мережної карти Абонент повинен повідомити Виконавця.

3.3.12. Підключати до мережі інші комп’ютери або додаткове мережане обладнання.

3.3.13. Використовувати Послугу для перепродажу, або надання у інший спосіб, доступу до мережі Інтернет іншим споживачам та третім особам.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов'язаний:

4.1.1. Усувати пошкодження власної телекомунікаційної мережі протягом п’яти днів з моменту повідомлення Абонентом про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення). Усунення несправностей здійснюється за умови, що у Абонента відсутня заборгованість за Послуги.

4.1.2. Здійснювати повідомлення Абонентів про зміну або скасування існуючого Тарифного плану чи про введення нового Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сайті або у розділі «Поповнити», або іншими шляхами не пізніше, ніж за 7 днів до дня здійснення вищевказаних змін.

4.1.3. На вимогу Абонента надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання основних та Додаткових послуг (що надаються Виконавцем), Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг, тощо.

4.1.4. Відновити надання Послуг у разі збою у роботі обладнання Виконавця та/або пошкодження Мережі Виконавця.

4.1.5. Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Вносити зміни у Договір, повідомивши про це Абонентів шляхом публікації нового тексту Договору на Інтернет-сайті.

4.2.2. Встановлювати нові Тарифні плани, плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани чи плату за Додаткові послуги.

4.2.3. Тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання Послуг у випадках, передбачених Договором. У разі, якщо Виконавець не припинив або не обмежив надання Послуг, Абонент не звільняється від обов'язку оплатити отримані Послуги. Припинення або обмеження надання послуг може бути здійснене Виконавцем без будь-якого додаткового повідомлення Абонента.

4.2.4. Змінювати мережеві ідентифікатори Абонента з метою підвищення рівня безпеки, технічних або інших причин.

4.2.5. Встановлювати умовами Тарифних планів та/або акцій, що проводитимуться Виконавцем, обмеження по кількості підключень Послуг за однією адресою.

4.2.6. Не здійснювати налаштування кінцевого обладнання Абонента при підключенні або відновленні надання Послуг.

5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ У МЕРЕЖІ ВИКОНАВЦЯ

5.1. У Мережі Виконавця Абонентам можуть надаватися різноманітні Додаткові послуги як самим Виконавцем, так і його партнерами (Контент-провайдерами).

5.2. Замовленням будь-якої Додаткової послуги вважається фактичне здійснення Абонентом дії, що свідчить про згоду на отримання Додаткової послуги.

5.3. У разі, якщо замовлення Додаткової послуги, яка передбачає певні періодичні платежі відбулося Абонентом випадково, останній повинен до моменту закінчення розрахункового періоду, що передбачений цією Додатковою послугою, звернутися до Виконавця із заявою про відмову від подальшого користування випадково замовленої Додаткової послуги.

5.4. За Додаткові послуги, надані Контент-провайдерами, Виконавець відповідальності не несе. У випадку виникнення у Абонента претензій до Додаткових послуг, що надаються Контент-провайдерами, такий Абонент повинен звернутися безпосередньо до вказаного Виконавцем Контент-провайдера. Для цього Виконавець повинен надати Абоненту можливість отримати інформацію про найменування та місцезнаходження Контент-провайдера, а також про засоби зв' язку з ним.

5.5. Додаткові послуги оплачуються Абонентом у порядку, передбаченому цим Договором, для Послуг Виконавця, якщо інший порядок не встановлений в інформації до відповідної Додаткової послуги.

5.6. Інформація про Додаткові послуги Виконавця міститься на Інтернет-сайті Виконавця. Інформація про Додаткові послуги Контент-провайдерів містяться на інтернет-ресурсах Контент-провайдерів.

6. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ КОРИСТУВАННІ ПОСЛУГАМИ

6.1. При виникненні заборгованості Абонента за Послуги Виконавець тимчасово на строк до двох місяців припиняє надання Послуг Абоненту. Подальше непогашення заборгованості Абонентом є підставою для одностороннього розірвання Договору Виконавцем. Тимчасове припинення надання Послуг не звільняє Абонента від обов'язку їх оплатити відповідно до даного Договору та діючих на момент оплати Тарифів.

6.2. Після поповнення Абонентом свого особового абонентського рахунку Виконавець відновлює надання Послуг у повному обсязі, за умови відсутності заборгованості Абонента за Послуги та наявності технічної можливості у Виконавця.

7. ТАРИФНА ПОЛІТИКА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Тарифи на всі види Послуг (окрім тих, які надаються Контент-провайдерами) встановлюються Виконавцем самостійно.

7.2. Виконавець має право формувати Тарифні плани, які можуть передбачати різні умови оплати, ціни, коло Абонентів, для яких доступні такі Тарифні плани, територію дії Тарифного плану та різні умови отримання Послуг.

7.3. Тарифні плани можуть бути строковими та безстроковими. Строковим Тарифним планом є такий, у якому Виконавець прямо вказав його термін дії. Усі інші є безстроковими.

7.4. Тарифні плани та тарифи на будь-які Додаткові послуги можуть бути змінені або скасовані Виконавцем за умови здійснення повідомлення Абонентів не менше, ніж за сім днів до дати такої зміни або скасування.

7.5. Абоненти щомісячно здійснюють оплату Послуг за допомогою карток поповнення Виконавця. Така оплата є обов'язковою на протязі всього терміну дії Договору.

7.6. Виконавець має право встановлювати розмір одиниці тарифікації своїх послуг і порядок розрахунку неповної одиниці тарифікації. Одиниця тарифікації вказується у кожному конкретному Тарифному плані.

7.7. Тарифні плани можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного плану на інший. У такому разі розмір плати на зміну Тарифного плану вказується в умовах Тарифного плану, на який здійснюється зміна (перехід).

7.8. Абонплата за користування Послугами нараховується Абоненту щомісячно 1-го числа поточного місяця, крім випадків коли Абонент попередив письмово про тимчасове або постійне припинення користування Послугами до моменту нарахування Абонплати.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. За неналежне виконання або невиконання умов Договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8.2. Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Абонентом на інші рахунки, Виконавцем не компенсуються.

8.3. Сторони не несуть відповідальності за непрямі збитки та втрачену вигоду.

8.4. Абонент несе відповідальність за утримання у справному стані власної абонентскої лінії.

8.5. Виконавець не несе відповідальність за псування обладнання Абонента внаслідок стихійного лиха, враження блискавкою, терактів, перебоях в мережі 220V, а також внаслідок інших форс-мажорних обставин, незалежних від Виконавця.

8.6. Виконавець не несе відповідальність за перебої в роботі мережі, спричиненими неправильними або некорректними діями Абонента, пов’язаними з настройками програмного забезпечення (мережаного екрану, фаєрволу та ін.), перевстановленням операційної системи комп’ютера Абонента чи пошкодженням абонентського кабелю.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Уся інформація, яка надається та отримується сторонами в ході укладання та виконання даного Договору (мережеві реквізити, адреса проживання, телефон, тарифний план, кількість наданих послуг тощо), є конфіденційною.

9.2. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.

9.3. За розголошення конфіденційної інформації винна сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством, а також зобов’язується відшкодувати завдані цим розголошенням збитки.

10. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір може бути розірвано за взаємною згодою сторін або будь-якою зі сторін в односторонньому порядку. Договір може бути розірваним з ініціативи Абонента лише після повного виконання умов акційного підключення (якщо такі мали місце).

10.2. У випадку розірвання Договору з ініціативи Абонента, він повинен повідомити про це Виконавця в письмовому виді, вказавши причину та бажану дату припинення надання послуг.

10.3. У випадку розірвання Договору з ініціативи Виконавця, він може повідомити про це Абонента за допомогою контактного телефону або Інтернет-сайту.

10.4. У разі зміни Абонентом адреси, за якою останній одержував Послуги, чинний Договір вважається розірваним з ініціативи Абонента. Підключення Абонента за новою адресою здійснюється на умовах укладання нового Договору.

10.5. Після розірвання Договору надання Послуг Абоненту повністю припиняється, а абонентський кабель залишається в розпорядженні Виконавця.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Спори між сторонами розглядаються судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.2. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Виконавця, останній зобов'язаний повідомити про це Абонента через Інтернет-сайт не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу змін.

11.3. У разі зміни свого прізвища Абонент зобов'язаний повідомити Виконавця про це у 20-денний строк.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР НЕТ Фастівський регіон"

Київська обл., м.Фастів, пл.Перемоги, 1
код за ЄДРПОУ 33438426
ІПН 334384210241, Свідоцтво № 14102400
IBAN UA93305299000002600801010197 в КБ "Приватбанк",

РЕГЛАМЕНТ

телекомунікаційної мережі ТОВ "УКР НЕТ Фастівський регіон"

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Регламент відповідно до Закону України "Про телекомунікації", Постанови Кабінету міністрів України №295 від 11.04.2012 року (далі - Правил) та інших нормативно-правових актів визначає порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг, регулює відносини між ТОВ "УКР НЕТ Фастівський регіон", що має Ліцензію АВ №466370 видану Національною комісією з питань регулювання зв'язку України 10.08.2009р., надалі Оператор, і споживачами телекомунікаційних послуг (абонентами).

Порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг

1. За ознаками надання телекомунікаційні послуги поділяються на основні та додаткові, що нерозривно пов'язані технологічно з наданням певних основних телекомунікаційних послуг.

2. Режим роботи сервісних служб вказано на Офіційному веб-сайті Оператора http://www.fastiv.net.ua (далі - Офіційному веб-сайті).

3. Надання телекомунікаційних послуг здійснюється за умови:

1) укладення договору про надання телекомунікаційних послуг у письмовій формі або у формі публічного договору (далі - Договір), між Оператором і споживачем (абонентом);

2) оплати замовленої споживачем телекомунікаційної послуги.

4. Тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги підлягають державному регулюванню шляхом встановлення граничних. У разі зміни регульованих державою тарифів, нові тарифи застосовуються при розрахунках з дня введення їх в дію.

5. На додаткові послуги Оператор самостійно встановлює тарифи. Тарифи застосовуються через 7 днів з дати їх оприлюднення, якщо більш пізній термін не визначено Оператором у нормативному документі, яким затверджено тарифи. Розміщення тарифів у куточках споживачів офісу Оператора, а також, розміщення їх на Офіційному веб-сайті Оператора є їх оприлюдненням.

6. Установлені законами пільги з оплати телекомунікаційних послуг надаються споживачам відповідно до законодавства.

7. Скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг споживачам здійснюється Оператором у разі порушення споживачем цього Регламенту, а також в інших випадках, передбачених договором і законодавством.

8. У разі припинення діяльності з надання телекомунікаційних послуг Оператор зобов'язаний попередити про це споживачів не пізніше ніж за три місяці. У разі анулювання чи визнання недійсною ліцензії внаслідок порушення законодавства Оператор, зобов'язаний відшкодувати абоненту витрати, пов'язані з припиненням надання телекомунікаційних послуг, в установленому законом порядку.

9. В умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану Оператор може установлювати передбачені законодавством тимчасові обмеження щодо надання телекомунікаційних послуг до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і скасування режиму надзвичайного та воєнного стану.

10. При наданні телекомунікаційних послуг в Україні Оператор використовує українську мову, мови інших національностей відповідно до законодавства. Міжнародні повідомлення, які передаються через телекомунікаційні мережі загального користування, обробляються з використанням мов, передбачених міжнародними договорами України.

11. При провадженні діяльності у сфері телекомунікацій Оператор застосовує єдиний обліково-звітний час - київський.

12. Таємниця, електронних повідомлень або іншої кореспонденції і даних, що передаються технічними засобами телекомунікацій, охороняється згідно із законом. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж забороняється, крім випадків, передбачених законом. Оператор не несе відповідальності за зміст інформації, що передається (розміщується) споживачем.

13. Оператор забезпечує і несе відповідальність за схоронність відомостей про споживача, отриманих під час укладення договору, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі про їх отримання, тривалість, зміст, маршрути передавання тощо.

14. Кожний випадок пошкодження споживачем телекомунікаційного обладнання та ліній, які перебувають на балансі Оператора, оформляється відповідним актом, що підписується представником Оператора та особою, з вини якої сталося пошкодження (за умови її виявлення). Якщо особа, з вини якої сталося пошкодження, відмовляється від підписання, акт підписується двома представниками Оператора. Усі витрати на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі упущення вигоди) в установленому законодавством порядку покладаються на особу, з вини якої сталося пошкодження.

15. Працівники Оператора, викликані абонентом для огляду і ремонту абонентського вводу, кінцевого обладнання, а також виконання інших робіт, повинні пред'явити посвідчення з фотокарткою, засвідчене печаткою Оператора.

16. Особи, винні у порушенні законодавства про телекомунікації, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Права та обов'язки Оператора

17. Оператор має право:

- установлювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що ним надаються, крім послуг, тарифи на які регулюються державою;

- скорочувати (тимчасово обмежувати) обсяг послуг, що надаються третіми особами у разі несвоєчасної оплати споживачем (абонентом) або припиняти надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг відповідно до п.110 Правил;

- проводити планові ремонтні роботи з попереднім повідомленням споживачів шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному веб-сайті Оператора за 24 години до початку їх проведення;

- припиняти діяльність з надання телекомунікаційних послуг відповідно до Закону і в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та зв'язку;

- не підключати до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій;

- відключати кінцеве обладнання споживача:

у разі відсутності виданого в установленому законодавством порядку документа про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій;

на підставі рішення суду, якщо це обладнання використовується абонентом для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам державної безпеки; в інших випадках, визначених цим Регламентом.

Оператор має також інші права, передбачені законодавством та договорами.

18. Оператор зобов'язаний:

- надавати послуги за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів, умов договору та наданої ним інформації про умови надання послуг;

- своєчасно надавати споживачам вичерпну та достовірну інформацію щодо укладення договору, а також щодо умов надання телекомунікаційних послуг відповідно до пункту 22 цього Регламенту;

- вести достовірний облік телекомунікаційних послуг, що надаються споживачам;

- забезпечувати правильність застосування тарифів;

- оприлюднювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що встановлюються ним самостійно, не пізніше ніж за 7 календарних днів до їх запровадження;

- зберігати дані обліку наданих телекомунікаційних послуг протягом строку позовної давності, визначеного законодавством, надавати інформацію щодо споживачів та наданих їм телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому законодавством;

- попереджувати споживачів про скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг, відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Регламентом;

- інформувати споживачів про аварії на телекомунікаційних мережах та про орієнтовні строки усунення їх наслідків;

- усувати пошкодження зв'язку в строки, передбачені нормативними документами у сфері телекомунікацій;

- приймати від фізичних і юридичних осіб заяви про надання телекомунікаційних послуг, вести їх облік та задовольняти у міру появи технічних можливостей, давати відповіді у строки, передбачені законодавством;

- установлювати або змінювати перелік послуг за заявою абонента згідно з технічними можливостями;

- укладати з абонентами договори;

- надавати телекомунікаційні послуги в строки, передбачені договором та цим Регламентом.

19. Оператор несе перед споживачами майнову відповідальність відповідно до Закону за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг. Оператор не несе перед споживачами майнової відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань з надання телекомунікаційних послуг унаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо), викрадення чи пошкодження зловмисниками елементів телекомунікаційної мережі Оператора або з вини споживача у випадках, передбачених Законом. Витрати на усунення пошкодження кінцевого обладнання абонента, що сталося з вини Оператора, покладаються на Оператора відповідно до законодавства. Питання щодо відшкодування завданих споживачеві фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої ним вигоди через неналежне виконання Оператором обов'язків, передбачених договором, вирішується в судовому порядку.

20. На вимогу споживача Оператор надає інформацію про:

- найменування Оператора та його структурних підрозділів, їх державну реєстрацію, місцезнаходження, режим роботи;

- номер та строк дії ліцензії, виданої Оператору;

- основні і додаткові (платні і безоплатні) телекомунікаційні послуги (їх перелік);

- умови і порядок надання основних і додаткових телекомунікаційних послуг;

- порядок зміни переліку телекомунікаційних послуг;

- нормативні документи, що визначають вимоги до якості телекомунікаційних послуг;

- тарифи на телекомунікаційні послуги і пільги з їх надання та оплати;

- порядок та систему оплати телекомунікаційних послуг, форму розрахунків за їх надання;

- порядок розгляду звернень споживачів;

- перелік кінцевого обладнання з підтвердженням його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, яке дозволено застосовувати в телекомунікаційних мережах;

- номери телефонів сервісних служб Оператора;

- Регламент телекомунікаційної мережі Оператора.

Інформація в доступній формі доводиться до відома споживачів до укладення договорів шляхом оприлюднення на Офіційному веб-сайті, у кутках споживача в офісах Оператора.

Права та обов'язки споживача

21. Споживач під час замовлення та/або отримання телекомунікаційних послуг має право на:

- державний захист своїх прав;

- вільний доступ до телекомунікаційних послуг;

- безпеку телекомунікаційних послуг;

- вибір виду та кількості телекомунікаційних послуг, що пропонуються Оператором;

- безоплатне отримання від Оператора вичерпної інформації про зміст, якість, вартість та порядок надання телекомунікаційних послуг;

- своєчасне і якісне отримання телекомунікаційних послуг;

- отримання від Оператора відомостей про надані телекомунікаційні послуги у порядку, встановленому цим Регламентом;

- безоплатне отримання від Оператора рахунків за надані телекомунікаційні послуги. За особистим письмовим зверненням споживача з урахуванням технічної можливості обладнання телекомунікаційної мережі нарахована до оплати сума за надані послуги повинна бути розшифрована тільки за той розрахунковий період, до якого споживач має претензії, із зазначенням мережевого ідентифікатора споживача, якого викликав споживач, виду послуги, початку і закінчення її надання, обсягу, суми коштів до сплати. Телекомунікаційні послуги, які надаються знеособлено (анонімно), розшифруванню не підлягають;

- обмеження Оператором доступу споживача до окремих видів послуг на підставі його власної письмової заяви та технічних можливостей Оператора;

- повернення Оператором невикористаної частки коштів у разі відмови від попередньо оплачених телекомунікаційних послуг у випадках і в порядку, визначених цим Регламентом;

- відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Оператором, обов'язків, передбачених договором чи законодавством;

- отримання відомостей щодо можливості та порядку відмови від замовленої телекомунікаційної послуги та від оплати телекомунікаційної послуги, яка не замовлялася;

- відмову від телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому договором;

- переоформлення договору на ім'я одного з членів своєї сім'ї відповідно до порядку, встановленого цим Регламентом;

- оскарження неправомірних дій Оператора шляхом звернення до суду та уповноважених державних органів.

Споживач має також інші права, передбачені законодавством та укладеними договорами.

22. Споживач зобов'язаний:

- дотримуватися цього Регламенту;

- використовувати кінцеве обладнання, на яке видано документ про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій;

- не допускати використання свого кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;

- не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримки їх цілісності та взаємодії, захисту інформаційної безпеки мереж, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим споживачам;

- не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання телекомунікаційних послуг третім особам;

- укласти договір та виконувати його умови;

- своєчасно оплачувати отримані телекомунікаційні послуги;

- користуватися тільки такими лічильниками обліку тривалості телекомунікаційних послуг, на які видано документ про підтвердження їх відповідності вимогам законодавства, та періодично проводити їх метрологічну повірку в установленому законодавством порядку;

- утримувати абонентську лінію в межах житлового будинку, квартири, приміщення та присадибної ділянки і кінцеве обладнання у справному стані;

- повідомляти на запит Оператора тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання телекомунікаційних послуг.

Споживач повинен виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства та укладених договорів.

Порядок розрахунків за надані послуги

23. Телекомунікаційні послуги надаються за плату.

24. Розрахунки за телекомунікаційні послуги здійснюються на умовах договору. Оплата телекомунікаційних послуг провадиться в національній валюті.

25. Розрахунки із споживачем за телекомунікаційні послуги здійснюються як за допомогою виставлення рахунків абонентам, так і без виставлення рахунків.

28. Розрахунковий період за надані телекомунікаційні послуги становить один календарний місяць.

29. Плата за телекомунікаційні послуги вноситься споживачем до 1 числа поточного місяця, якщо інші умови не вказані у Договорі.

30. У разі несвоєчасної оплати наданих послуг понад визначені цим Регламентом або Договором строки Оператор має право вживати до абонентів таких заходів: нараховувати пеню; установлювати рівень кредитування та/або заборгованості з їх оплати; скорочувати перелік телекомунікаційних послуг, частково або повністю призупиняти їх надання; змінювати порядок оплати. Сплата споживачем пені, правомірне припинення чи скорочення Оператором переліку телекомунікаційних послуг не звільняє споживача від обов'язку оплатити надані йому телекомунікаційні послуги.

Розгляд заяв, скарг споживача

31. Оператор проводить прийом громадян і представників підприємств, установ та організацій з питань надання телекомунікаційних послуг. Прийом здійснюється в офісі Оператора.

32. Споживач має право подавати Оператору заяву (скаргу) з питань надання та отримання послуг.

33. Заяви споживачів розглядаються Оператором у порядку, передбаченому законодавством.

34. Заяви можуть бути подані в усній формі. У разі неможливості негайного вирішення порушених споживачем питань заява викладається в письмовій формі.

35. У заяві споживача щодо ненадання чи неналежного надання телекомунікаційних послуг зазначаються дата, час, умови, за яких абонент намагався отримати послугу, та результат спроби її отримання, мережевий ідентифікатор споживача, мережевий ідентифікатор, що викликався, тощо.

36. Заява про пошкодження у телекомунікаційних мережах приймається відповідними службами Оператора і реєструється в окремому журналі.

37. Оператор приймає рішення за заявою споживача у строки, передбачені законодавством.

38. За результатами розгляду письмової заяви споживачеві надається письмова відповідь за підписом уповноваженої особи оператора.

Послуги з доступу до Інтернету

39. Послуги з доступу до Інтернету надаються на постійній основі.

40. Для надання послуги з постійного доступу Оператор реєструє споживача (абонента) та надає йому мережевий ідентифікатор відповідно до законодавства, міжнародних норм та стандартів Інтернет. Для отримання послуг з доступу до Інтернету споживачем застосовується кінцеве обладнання.

41. Параметри з доступу до Інтернету (наприклад, номінальна швидкість доступу з боку Оператора) визначаються Договором між Оператором та споживачем (абонентом) та обраним тарифним планом згідно Тарифів Оператора.

42. Оператор не має права контролювати зміст інформації, що передається або приймається споживачем (абонентом).

43. Відповідальність i ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернет несе споживач (абонент). Оператор не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації i послуг, що поставляються чи надаються за допомогою Інтернет, не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, яких прямо чи опосередковано зазнали споживачі (абоненти) чи треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів Інтернет чи неможливості їх використання.

44. Порядок повернення коштів у разі ненадання послуг або надання послуг неналежної якості визначається договором між Оператором та споживачем (абонентом).

45. Оператор має право припинити надання споживачу послуг з доступу до Інтернету у разі порушення цього Регламенту, умов Договору. Оператор має також інші права, передбачені пунктом 17 цього Регламенту.

46. Оператор зобов'язаний:

- забезпечувати належну якість послуг відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій;

- вживати заходів до усунення причин зниження якості послуг, у тому числі тих, що надаються поза мережею Оператора;

- надавати споживачу консультаційну підтримку.

Оператор виконує також інші обов'язки, передбачені пунктом 18 цього Регламенту.

47. Споживач (абонент) має право:

- отримувати від оператора інформацію щодо якості, вартості та порядку надання послуг з доступу до Інтернету;

- вживати заходів до недопущення використання власних мережевих ідентифікаторів, адрес та доменних імен іншими особами.

Споживач (абонент) має також інші права, передбачені пунктом 21 цього Регламенту.

48. Споживач (абонент) не може: використовувати мережеві ідентифікатори інших осіб; фальсифікувати мережеві ідентифікатори; використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори; замовляти та пропонувати розсилання спаму; розсилати спам; вчиняти та сприяти вчиненню будь-яких дій, що перешкоджають роботі інших споживачів послуг з доступу до Інтернету або нормальному функціонуванню обладнання Оператора; брати участь у будь-яких діях, що можуть бути причиною припинення та/або порушення функціонування будь-якого елемента Інтернет; порушувати правила використання, встановлені власником окремого елемента Інтернет.

Споживач (абонент) виконує також інші обов'язки, передбачені пунктом 22 цих Правил.

49. Система оплати послуг з доступу до Інтернету та форма розрахунків визначаються договором.

Регламент введено в дію наказом директора ТОВ "УКР НЕТ Фастівський регіон" №15 від 18.06.2012р.